Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất

Thống kê tần suất trong 5 kỳ quay xổ số Miền Bắc

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 5 Lần 5.56%
21 5 Lần 5.56%
36 5 Lần 5.56%
05 4 Lần 4.44%
53 4 Lần 4.44%
06 3 Lần 3.33%
07 3 Lần 3.33%
10 3 Lần 3.33%
20 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
42 3 Lần 3.33%
61 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
67 3 Lần 3.33%
76 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
12 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Miền Bắc đến 14/11/2022

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 5 Lần Tăng 1
21 5 Lần Không tăng
36 5 Lần Không tăng
05 4 Lần Không tăng
53 4 Lần Tăng 3
06 3 Lần Tăng 2
07 3 Lần Giảm 1
10 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Giảm 1
61 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Giảm 1
67 3 Lần Tăng 1
76 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
21 11 Tăng 2
36 9 Không tăng
05 7 Không tăng
13 6 Tăng 1
42 6 Giảm 1
96 6 Giảm 1
28 5 Giảm 1
34 5 Tăng 1
59 5 Không tăng
61 5 Không tăng
65 5 Giảm 1
89 5 Tăng 1
06 4 Tăng 2
07 4 Giảm 1
10 4 Không tăng
23 4 Giảm 1
40 4 Tăng 1
41 4 Giảm 1
51 4 Không tăng
53 4 Tăng 3
54 4 Không tăng
57 4 Không tăng
64 4 Không tăng
66 4 Không tăng
67 4 Tăng 1
70 4 Không tăng
76 4 Không tăng
78 4 Tăng 1
83 4 Không tăng
87 4 Không tăng
90 4 Không tăng
92 4 Không tăng
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
76 16 Không tăng
21 15 Tăng 2
05 14 Tăng 1
36 13 Không tăng
40 13 Tăng 1
59 13 Không tăng
78 13 Tăng 1
91 13 Giảm 1
13 12 Tăng 1
49 12 Tăng 1
54 12 Không tăng
96 12 Giảm 1
98 12 Không tăng
11 11 Không tăng
14 11 Không tăng
20 11 Giảm 1
29 11 Không tăng
92 11 Tăng 1
09 10 Không tăng
28 10 Không tăng
30 10 Giảm 1
41 10 Không tăng
42 10 Tăng 1
47 10 Không tăng
57 10 Giảm 1
58 10 Giảm 1
65 10 Giảm 1
70 10 Không tăng
72 10 Không tăng
99 10 Không tăng
12 9 Giảm 1
34 9 Tăng 1
43 9 Không tăng
46 9 Không tăng
61 9 Không tăng
79 9 Không tăng
00 8 Giảm 1
01 8 Giảm 1
02 8 Không tăng
04 8 Không tăng
07 8 Không tăng
23 8 Giảm 1
51 8 Không tăng
53 8 Tăng 3
62 8 Không tăng
66 8 Giảm 1
67 8 Không tăng
68 8 Không tăng
77 8 Tăng 1
87 8 Không tăng
89 8 Tăng 1
90 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 53: 2 Kỳ
  • 21: 2 Kỳ
  • 05: 2 Kỳ
  • 13: 2 Kỳ
  • 71: 2 Kỳ
  • 31: 2 Kỳ
  • 42: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Miền Bắc trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
79 Lần Không tăng
0
Tăng 2 99 Lần
87 Lần Không tăng
1
Tăng 2 69 Lần
75 Lần Giảm 1
2
Giảm 1 102 Lần
68 Lần Giảm 3
3
Giảm 1 72 Lần
84 Lần Tăng 1
4
Tăng 4 69 Lần
81 Lần Tăng 3
5
Giảm 3 79 Lần
95 Lần Không tăng
6
Tăng 2 82 Lần
80 Lần Tăng 2
7
Giảm 1 65 Lần
82 Lần Không tăng
8
Giảm 3 78 Lần
79 Lần Giảm 2
9
Giảm 1 95 Lần