Warning: Undefined array key "2012-01-22" in /www/wwwroot/danhlode.top/wp-content/themes/dudoan2/thong-ke-bo-so.php on line 72
Đề về 50 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Đề về 50 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 50

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 37 - 2 Lần 18 - 2 Lần
86 - 2 Lần 71 - 2 Lần 26 - 2 Lần
56 - 2 Lần 32 - 2 Lần 14 - 2 Lần
85 - 2 Lần 65 - 1 Lần 11 - 1 Lần
95 - 1 Lần 04 - 1 Lần 63 - 1 Lần
81 - 1 Lần 36 - 1 Lần 97 - 1 Lần
66 - 1 Lần 17 - 1 Lần 43 - 1 Lần
70 - 1 Lần 28 - 1 Lần 50 - 1 Lần
68 - 1 Lần 64 - 1 Lần 06 - 1 Lần
42 - 1 Lần 08 - 1 Lần 16 - 1 Lần
54 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 05 - 1 Lần 25 - 1 Lần
98 - 1 Lần 57 - 1 Lần 48 - 1 Lần
10 - 1 Lần 22 - 1 Lần 84 - 1 Lần
89 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 50

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 50

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
16-04-2024 96850 90289 17-04-2024 00-03-06-17-18-27-28-29-33-34-40-40-41-41-47-50-54-60-69-71-74-74-77-89-89-90-92
29-10-2023 38050 34684 30-10-2023 01-01-03-03-09-18-19-22-23-36-43-44-45-49-50-53-56-74-75-81-83-83-83-84-86-87-99
13-09-2023 56650 59722 14-09-2023 01-03-05-09-10-22-23-24-33-34-35-38-52-54-56-57-57-68-70-76-80-81-83-89-91-92-96
06-10-2022 26450 13037 07-10-2022 00-01-10-15-18-26-26-26-28-37-37-40-41-42-42-48-52-55-56-59-59-62-70-72-86-91-94
14-07-2022 32850 38114 15-07-2022 01-06-10-10-13-13-14-16-17-20-25-26-30-35-37-38-38-50-58-61-62-87-89-90-95-96-98
13-03-2022 66650 48563 14-03-2022 05-07-08-10-13-14-21-28-32-32-46-46-46-48-51-51-61-61-63-67-69-72-73-74-81-92-94
08-10-2021 43550 31156 09-10-2021 01-05-07-07-11-14-14-15-18-20-22-33-39-39-41-42-42-56-56-57-64-81-84-86-87-91-92
31-05-2021 18650 57266 01-06-2021 05-12-13-16-22-24-25-25-29-29-36-37-47-47-47-63-64-66-70-73-77-80-80-82-92-93-95
12-05-2021 49650 68664 13-05-2021 02-05-09-12-17-18-19-20-23-31-33-33-39-44-47-61-64-65-78-81-83-88-88-91-91-96-99
31-12-2020 42050 78885 01-01-2021 08-10-11-14-23-25-26-33-37-39-39-45-55-57-65-66-68-75-76-77-81-81-85-86-87-89-90
17-12-2020 12950 27054 18-12-2020 00-04-04-05-07-13-17-22-31-31-34-37-45-47-48-48-50-53-54-61-74-78-80-86-94-97-97
24-04-2020 69550 46625 25-04-2020 06-13-14-19-20-24-25-34-40-42-42-46-47-50-60-68-78-80-80-83-85-86-87-88-94-98-98
20-01-2020 12850 38897 21-01-2020 01-02-06-07-13-17-19-25-35-40-43-47-48-54-55-58-61-63-65-71-72-72-85-87-93-95-97
03-05-2019 12050 63371 04-05-2019 00-03-19-21-23-23-24-25-31-35-43-44-45-48-48-54-59-60-66-67-71-77-80-89-93-93-96
15-12-2018 22750 60310 16-12-2018 00-10-13-13-17-18-21-30-45-52-52-53-58-61-63-65-70-71-75-79-90-91-92-93-95-96-98
18-10-2018 22850 91214 19-10-2018 02-05-13-14-15-16-19-24-25-35-41-54-57-59-61-64-65-67-67-70-72-83-87-89-92-93-94
25-04-2018 26550 92986 26-04-2018 11-12-12-13-22-23-23-25-25-29-29-32-33-46-51-54-55-57-63-66-67-68-76-86-94-96-99
30-11-2017 51750 35516 01-12-2017 01-02-05-06-12-14-16-18-29-39-43-48-51-53-60-64-68-73-73-77-79-79-83-86-86-97-98
16-11-2017 24750 35408 17-11-2017 02-03-05-06-08-09-14-16-20-23-23-23-26-29-30-37-47-49-50-53-58-64-68-78-86-89-92
23-03-2017 06750 80732 24-03-2017 04-04-07-11-18-18-20-26-30-31-32-35-36-42-43-44-44-47-49-54-56-56-58-74-77-80-93
16-09-2016 13850 54005 17-09-2016 00-05-16-27-27-31-31-36-42-50-50-55-55-58-59-66-67-70-71-72-72-78-85-85-89-93-96
08-07-2016 69450 31202 09-07-2016 01-01-02-10-23-25-36-39-41-43-43-49-52-63-65-71-71-74-76-77-81-84-85-90-92-94-97
21-05-2016 75850 06448 22-05-2016 06-16-17-19-25-26-32-32-33-35-35-37-46-48-49-55-58-60-61-64-67-77-81-84-85-90-91
22-03-2016 66350 98752 23-03-2016 02-19-23-28-29-36-36-40-44-45-45-52-60-64-67-71-72-72-78-79-82-83-88-89-94-96-97
24-01-2016 29150 11704 25-01-2016 01-04-09-11-20-20-26-30-33-36-38-40-49-53-53-54-65-68-68-69-69-71-76-85-94-97-98
02-08-2015 15650 60895 03-08-2015 00-02-04-07-12-13-22-23-24-27-29-35-40-49-50-53-64-66-67-71-75-79-86-91-95-98-99
10-03-2015 91950 36017 11-03-2015 00-05-09-12-14-17-17-29-31-36-46-46-48-49-51-53-54-55-58-66-66-74-79-82-90-96-96
28-01-2015 43550 54556 29-01-2015 02-04-07-07-10-11-11-14-15-22-22-29-30-31-35-43-53-53-56-58-62-75-79-80-81-84-85
07-07-2014 44050 09536 08-07-2014 00-05-21-34-35-36-36-37-37-43-45-47-51-54-54-66-71-72-73-77-78-81-84-84-88-92-94
14-09-2013 03950 93385 15-09-2013 03-07-20-23-32-32-34-38-38-39-40-41-44-44-45-46-48-52-60-61-73-77-85-90-92-92-97
22-05-2013 18450 25852 23-05-2013 01-05-07-07-12-14-29-33-42-43-47-52-54-57-59-60-62-68-71-74-77-82-86-88-89-95-95
04-05-2013 54550 27857 05-05-2013 02-10-12-13-15-17-19-33-37-42-44-55-56-57-60-64-65-70-71-83-83-85-88-90-91-95-99
10-04-2013 00350 27626 11-04-2013 02-07-15-16-18-26-27-29-29-38-43-46-46-48-51-53-70-77-81-81-82-83-85-86-92-92-93
19-09-2012 43850 50568 20-09-2012 01-03-05-07-10-11-12-19-24-25-36-38-39-49-53-62-64-67-68-68-72-75-77-84-86-89-98
25-08-2012 72850 32198 26-08-2012 01-06-08-11-12-15-15-16-18-23-26-27-27-30-37-38-45-46-49-59-62-71-77-79-95-97-98
21-01-2012 25750 22-01-2012
12-02-2011 09850 98026 13-02-2011 00-02-05-07-08-14-15-16-20-25-25-26-27-30-41-45-51-68-70-71-72-74-81-84-84-86-94
06-01-2010 07150 86471 07-01-2010 00-01-02-08-15-20-21-25-31-34-40-43-48-51-53-56-56-57-59-60-65-65-71-84-89-90-95
09-10-2009 39750 28801 10-10-2009 01-03-06-15-31-33-34-39-42-49-50-50-50-56-63-64-72-72-74-75-76-79-79-85-89-95-99
24-07-2009 29050 06732 25-07-2009 04-05-07-08-09-14-15-15-16-17-22-26-30-32-33-34-41-46-52-57-60-68-74-79-80-87-99
12-07-2009 71750 17518 13-07-2009 06-12-14-18-19-31-32-34-36-39-47-47-59-62-64-67-72-77-79-82-83-85-85-86-92-96-99
01-07-2009 92550 37386 02-07-2009 04-08-10-13-14-18-20-21-30-31-36-42-47-50-53-54-56-59-72-74-74-75-81-86-90-92-98
07-06-2009 27150 78937 08-06-2009 02-04-05-05-08-09-11-15-16-19-20-21-21-23-36-37-44-53-60-64-65-69-80-81-84-92-96
23-04-2009 93250 61842 24-04-2009 00-03-03-03-09-14-21-26-33-37-39-42-45-45-45-46-47-51-63-64-65-67-68-72-82-92-96
26-03-2009 92450 81606 27-03-2009 06-10-21-22-25-33-34-42-43-43-47-48-52-53-62-66-69-79-79-81-88-93-93-94-95-97-98
19-02-2009 52150 74652 20-02-2009 11-15-19-20-26-26-27-34-34-37-39-40-42-46-52-57-61-76-78-79-81-86-89-91-93-95-98
18-02-2009 40250 52150 19-02-2009 01-01-02-09-11-11-12-15-16-19-22-24-27-30-32-38-50-50-50-58-68-71-73-74-74-95-98
29-08-2008 57750 17629 30-08-2008 03-05-15-18-21-22-24-27-29-34-34-38-41-49-58-60-60-69-72-75-75-78-84-87-88-93-95
13-07-2008 93450 41511 14-07-2008 01-02-11-11-14-17-19-21-26-28-29-29-35-37-38-43-52-54-55-64-69-70-70-71-74-77-87
14-03-2008 82050 61118 15-03-2008 03-05-09-15-16-17-17-18-33-36-38-39-41-43-44-47-52-56-62-63-67-70-70-82-84-88-88
25-07-2007 22050 18728 26-07-2007 01-01-02-07-07-16-19-20-21-27-28-40-42-45-46-51-53-55-57-59-61-70-72-75-88-89-91
31-01-2007 76850 72670 01-02-2007 02-04-05-10-13-20-22-22-23-29-32-34-35-36-37-41-44-44-46-55-56-58-66-70-74-75-97
01-01-2006 26850 99465 02-01-2006 02-03-17-24-24-25-26-26-26-26-29-52-52-54-56-56-58-59-59-63-65-67-84-86-90-92-95
01-06-2005 44950 74443 02-06-2005 02-10-11-13-14-15-15-16-17-19-20-27-38-38-39-41-43-50-53-55-56-60-61-75-75-79-84
14-02-2005 06450 51681 15-02-2005 02-02-05-06-15-15-18-30-46-50-54-55-56-58-58-61-61-66-76-80-81-86-88-92-93-95-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 50 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 50 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 50 thì hôm sau về con gì? Đề về 50 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 50 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 50 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 50 có nghĩa là như thế nào

Đề về 50 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 50 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc50, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 50 hoặc đề 50.

Khi đề về 50 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 50 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 50 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 50 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 0 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 0 sẽ gồm những con số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 50 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 50 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 50 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 50 người chơi chỉ cần lấy 5 + 0 = 50 như thế sẽ ra được số 50 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 50.

Khi mơ về số đề 50 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 50 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 50 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 50 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 50 đó. Đừng bỏ lỡ con số 50 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 50 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 50 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 03 – 40

Khi mơ thấy con số 50 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 50 bằng vàng là: 06 – 10

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 50 thì hãy đánh số đề con 60, 09 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 50 thì đánh con số 08, 90 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 50 đuổi theo mình thì quất ngay con số 09, 30 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 50 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 50 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 50 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 50 đánh con gì

Đề về 50 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 09, 20 mà đánh

Nếu đề 50 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 90, 40 về cùng nhau

Lô 50 mà xuất hiện cùng đề 20, đừng nên bỏ qua con 60, 40 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 50 về cùng lô tô con 03, chốt ngay bạch thủ 70

Đề 50 mà về cùng lô 02, ngày mai nổ con 30 chắc chắn, nếu 00 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 15, 70

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 50 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.